Algemene voorwaarden

 • Voertuig: het voertuig dat onderwerp is van de overeenkomst
 • Opdrachtgever: de persoon of personen die de overeenkomst sluit met de verhuurder
 • Verhuurder: de persoon die de te tekenen overeenkomst opstelt
 • Schade: Al onze voertuigen zijn verzekerd en daarmee is alle schade gedekt
 • Om op de juiste tijd op de afgesproken plek aanwezig te zijn vertrekt de trouwauto tijdig vanaf vanaf de standplaats. De aankomsttijd is bij benadering.
 • De verhuurder behoudt het recht om onbegaanbare wegen, of wegen met verhoogde kans op beschadigingen te mijden.
 • De auto kan alleen inclusief chauffeur worden verhuurd.
 • Annulering van een getekende opdracht door de opdrachtgever is slechts mogelijk op basis van de volgende regeling:
  • 6 maanden of eerder tot besproken datum: 20%
  • 6 tot 4 maanden tot besproken datum: 40%
  • 4 tot 3 maanden tot besproken datum: 50%
  • 3 tot 1 maanden tot besproken datum: 75%
  • Binnen 1 maand tot de besproken datum: 100%
  • In het geval van ernstige calamiteiten kan van bovenstaande worden afgeweken.
 • Prijzen op de website zijn inclusief BTW. De BTW wordt apart op de factuur vermeld.
 • Het aantal gereden kilometers wordt vastgesteld aan de hand van de kilometerteller. Indien de tijd of het aantal kilometers aanmerkelijk hoger uitvalt dan overeengekomen wordt de te betalen som naar rato verhoogd. De verhuurder heeft het recht om, na de totstandkoming van de overeenkomst, prijswijzigingen door te berekenen.
 • Betaling dient te worden voldaan volgens de volgende regeling:
  • Binnen 2 weken na tekenen overeenkomst: 50% van het overeengekomen bedrag
  • 2 weken voor de besproken datum: 100% van het overeengekomen bedrag
 • Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan de betalingsverwachting behoudt de verhuurder het recht om zijn verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de verhuurder zijn rechten verliest en zonder zelf tot enige schadevergoeding verplicht is.
 • Indien de verhuurder als gevolg van overmacht of pech niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Indien de verhuurder door overmacht of pech niet in staat is de opdracht uit te voeren wordt het reeds overgemaakte bedrag gerestitueerd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, inbeslagneming van goederen, brand- en stormschade, overstromingen, extreme weersomstandigheden, ziekte-epidemie of pandemie, ziekte van de verhuurder, verkeersopstoppingen, autopech en andere omstandigheden van zodanig aard dat naar redelijkheid het overeengekomen niet nagekomen kan worden.
 • De passagiers dienen zich ten alle tijden aan de instructies van de chauffeur te houden.
 • Eventuele klachten of schadeclaims dienen binnen 7 dagen na de uitgevoerde rit kenbaar te worden gemaakt. Klachten of schadeclaims worden pas behandeld als de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan.
 • De verhuurder is alleen aansprakelijk voor (materiele) schade bij een aantoonbare ernstige tekortkoming van de verhuurder, bij opzet van de verhuurder of grove onachtzaamheid. De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor schade aan kleding door uitlaatgassen.
 • Wanneer een overeenkomst door toedoen van het Corona virus geen doorgang kan vinden ontvangt de opdrachtgever een voucher ter waarde van het overeengekomen bedrag. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst, tegen dezelfde voorwaarden als eerder overeengekomen, uit te voeren voor de eerder overeengekomen prijs. Eventuele prijsverschillen worden dan niet berekend. Indien er wijzigingen worden aangebracht in de overeenkomst wordt de prijs opnieuw berekend. Het eventueel meer te betalen bedrag moet worden betaald volgens de voorwaarden zoals eerder te lezen. Het eventueel te restitueren bedrag wordt terugbetaald met een maximum van 25% van de eerder
  overeengekomen bedrag.